Nappy Chef Feat. Mel Silas, Lil Nick & Lil Shaq – Henny Hot | @TheNappyChefYBE

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=u1JA1DoCabE]
Celebrity Chef The Nappy Chef’s Anthem! 
@nappychefeverything
@melsilasofficial
@whoislilnick
@hotboy_lilshaq